×
  Artikel 1 – Definities
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Dierenpension: De natuurlijke of rechtspersoon en zijn medewerkers,
  hierna te noemen de ondernemer, die zijn bedrijf maakt
  van het tijdelijk huisvesten en verzorgen van gastdieren
  en lid is van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo
  te Amersfoort.
  Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die met de ondernemer een pensionovereenkomst aangaat of wil aangaan.
  Gastdier: Het huisdier van de consument, waarvoor een pensionovereenkomst wordt/is gesloten.
  Pensionovereenkomst: De overeenkomst tussen de ondernemer en de consument, waarbij de ondernemer zich verplicht het gastdier
  gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te
  verzorgen tegen een door de consument te betalen prijs.
  Pensionovereenkomst
  op afstand:
  Elke pensionovereenkomst waarbij tot en met het
  sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt
  gemaakt van één of meer technieken voor communicatie
  op afstand, waarbij de ondernemer het systeem daartoe
  heeft georganiseerd.
  Verzorging: De door de ondernemer uit te voeren werkzaamheden
  ten behoeve van het welzijn van het gastdier.
  Huisvesting: Het tijdelijk ter beschikking stellen van gebouwen,
  kennels en/of terrein ten behoeve van het verblijf en de
  verzorging van het gastdier.
  Reservering: De afspraak tussen de ondernemer en de consument om
  het gastdier gedurende een overeengekomen periode
  huisvesting te verlenen in het dierenpension tegen het
  op het moment van in ontvangst nemen van het dier
  geldende tarief.
  Vaccinatie: De op het moment van de pensionovereenkomst geldende vaccinatieverplichtingen, waarover de ondernemer
  de consument informeert en waaraan de consument
  moet voldoen.
  Machtiging: Een door de consument aan de ondernemer schriftelijk
  verstrekte volmacht, die de ondernemer verplicht om
  voor rekening van de consument deskundige (veterinaire) hulp in te roepen wanneer er duidelijke symptomen
  zijn dat het welzijn van het gastdier in gevaar is.
  Artikel 2 – Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen
  de ondernemer en de consument met betrekking tot de huisvesting van een
  gastdier in een dierenpension.
  Artikel 3 – Het aanbod
  1. De ondernemer brengt een aanbod mondeling, dan wel schriftelijk/elektronisch uit.
  2. Het aanbod omvat in elk geval de volgende onderdelen:
  – de periode waarvoor de gevraagde reservering geldt;
  – de prijs en de wijze van betaling hiervan;
  – de in de sector vereiste vaccinaties;
  – de gevallen waarin de huisvesting van het gastdier kan worden geweigerd;
  – de zorg van de consument om de naam van een contactpersoon en/of de
  eigen dierenarts door te geven voor spoedoverleg in bijzondere omstandigheden;
  – de vermelding van de naam van de dierenarts/dierenkliniek die de ondernemer zal inschakelen wanneer het welzijn van het gastdier dit nodig
  maakt;
  – de vermelding van het aanwezig zijn van een quarantaineruimte een isolatieruimte en een ruimte voor zieke (geen besmettelijke) dieren, dan wel de
  mogelijkheid deze ruimtes in te richten;
  – de vermelding van het bestaan van de op de overeenkomst van toepassing
  zijnde algemene voorwaarden.
  3. Een schriftelijk aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen nadat de consument het aanbod heeft ontvangen.
  4. Het schriftelijke/elektronische aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van
  deze Algemene Voorwaarden.
  Artikel 4 – De overeenkomst
  1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod.
  2. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de consument schriftelijk
  of langs elektronische weg een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van
  een factuur.
  Artikel 5 – De prijs en de prijswijzigingen
  1. De prijs die de consument moet betalen wordt vastgelegd in de gesloten
  overeenkomst. De prijs bevat de kosten van verzorging, voeding en huisvesting
  van het gastdier en de verschuldigde btw.
  2. Optredende prijsstijgingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt
  gesloten en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed
  op de overeengekomen prijs.
  3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals verhoging van de btw.
  4. Bij een overeengekomen verlenging van de huisvesting van het gastdier geldt
  dezelfde prijs per dag als de overeengekomen prijs voor de periode dat het
  gastdier al in het pension zat.
  Artikel 6 – De aanbetaling
  Nadat de pensionovereenkomst tot stand is gekomen, kan de ondernemer een
  aanbetaling vragen van € 50,00 per hond, € 25,00 per kat en € 10,00 per vogel of
  per klein knaagdier. Wanneer een van deze bedragen hoger zou zijn dan de totaal
  te betalen pensionprijs omdat voor slechts een korte periode wordt gereserveerd, wordt de aanbetaling verhoudingsgewijs aangepast.
  Artikel 7 – De betaling
  1. Tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling van het nog openstaande bedrag, onder aftrek van een eventueel gedane aanbetaling, plaats in contanten
  direct bij beëindiging van de pensionovereenkomst. Contante betaling omvat
  ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer
  aangegeven bank- of girorekening of betaling door middel van door banken
  erkende vormen van elektronisch betalen.
  2. Het vervroegd afhalen van het gastdier geeft geen recht op gedeeltelijke
  teruggaaf van de pensionprijs, tenzij partijen anders overeengekomen zijn.
  3. De consument ontvangt een bewijs van betaling van de ondernemer.
  Artikel 8 – Niet-tijdige betaling
  1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een
  betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 14 dagen
  na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
  2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald
  en de consument stemt niet in met voorlegging aan de Geschillencommissie, conform artikel 17.4, kan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso
  worden overgegaan. De hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten zijn voor
  rekening van de consument. Deze kosten zijn onderworpen aan wettelijke
  grenzen. De ondernemer is tevens gerechtigd rente in rekening te brengen
  vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. Deze rente is gelijk
  aan de wettelijke rente.
  Artikel 9 – De annuleringsregeling
  Bij annulering door de consument gelden voor deze de volgende
  betalingsverplichtingen:
  – Annulering tot 2 maanden vóór het ingaan van de overeenkomst: de aanbetaling
  – Annulering tot 1 maand vóór het ingaan van de overeenkomst: 50% van de
  prijs
  – Annulering tot 2 weken vóór het ingaan van de overeenkomst:75% van de prijs
  – Annulering binnen 2 weken vóór het ingaan van de overeenkomst: 100% van de
  prijs.
  algemene voorwaarden
  bestemd voor dierenpensions die lid zijn van de
  Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo
  Deze Algemene Voorwaarden van de Vereniging Landelijke
  Organisatie Dibevo treden in werking op 1 januari 2019.
  De voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 40506478
  bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort.
  Algemene voorwaarden dibevo - dierenpensions 2 av / januari 2019
  Artikel 10 – Rechten en plichten van de ondernemer
  1. De ondernemer verplicht zich om conform de gesloten pensionovereenkomst
  gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen verzorging en
  huisvesting te verlenen op een wijze, zoals het een vakbekwame ondernemer
  betaamt.
  2. De ondernemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de consument ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het
  gastdier. Voor zover die wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken,
  worden deze schriftelijk vastgelegd en ter kennis gebracht van een ieder die
  betrokken is bij de huisvesting en verzorging van het gastdier.
  Artikel 11 – Verantwoordelijkheden en plichten van de consument
  1. De consument moet, uiterlijk bij aanvang van het verblijf van het gastdier aan
  de ondernemer alle gevraagde informatie verstrekken, die van belang is voor
  een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het huisdier. Dit zoveel mogelijk onder overlegging van de op die informatie betrekking hebbende
  documenten.
  2. De consument is verplicht bij het ondertekenen van de pensionovereenkomst,
  doch uiterlijk bij de aanvang van het verblijf van het gastdier in het dierenpension, het bewijs af te geven dat het gastdier de op dat moment in de sector
  vereiste vaccinaties heeft ondergaan. Voor honden betreft dit in elk geval de
  ziekte van Carré en parvovirusinfectie en voor katten betreft dit in elk geval
  infectieuze gastroënteritis en niesziekte.
  3. De consument is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de ondernemer
  schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegevens of het
  verstrekken van onjuiste gegevens over het gastdier, tenzij dit de consument
  niet is toe te rekenen.
  Artikel 12 – Ziekte van het gastdier
  1. Op basis van een vooraf daartoe door de consument afgegeven machtiging
  is de ondernemer verplicht om bij ziekte van het gastdier (of een redelijk
  vermoeden daarvan) de in het aanbod genoemde dierenarts/dierenkliniek te
  consulteren. Verder is de ondernemer verplicht om in dat geval al die maatregelen te nemen, die hem in de gegeven situatie juist voorkomen. De hieraan
  verbonden kosten zijn voor rekening van de consument.
  2. Wanneer blijkt dat voor het herstelproces van het gastdier kostbare veterinaire
  maatregelen nodig zijn, wordt dit gemeld bij de consument of bij de door de
  consument aangewezen contactpersoon. Wanneer de hiermee verbonden
  contacten, ondanks alle pogingen daartoe, niet vlot tot stand kunnen komen
  en als gevolg daarvan een eventuele vertraging optreedt in de behandeling
  van het gastdier, kan de ondernemer dit niet worden toegerekend.
  3. De ondernemer mag, na consultatie en op voorschrift van de dierenarts/dierenkliniek, het gastdier kalmerende of andere medicamenten (laten) toedienen.
  4. De ondernemer is bij teruggave van het gastdier aan de consument verplicht
  schriftelijk melding te maken van met ziekte samenhangende bijzonderheden
  bij het gastdier tijdens het verblijf. Van het raadplegen van een dierenarts
  wordt in het verslag in elk geval melding gemaakt.
  Artikel 13 – Overlijden van het gastdier
  1. De ondernemer stelt na het overlijden van het gastdier de consument of diens
  contactpersoon hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De consument, die
  zelf over het stoffelijke overschot van het overleden gastdier wil beschikken,
  kan dit binnen 1 week na de mededeling van de ondernemer op een afgesproken plaats ophalen.
  Gebeurt dit niet, dan zal de ondernemer het stoffelijke overschot via de destructie laten verwijderen.
  2. Indien het gastdier tijdens het verblijf in het dierenpension overlijdt, kan de
  ondernemer door een dierenarts sectie laten verrichten.
  De ondernemer zal de consument of de door deze aangewezen contactpersoon vooraf in kennis stellen van een voorgenomen sectie.
  De kosten van de sectie komen voor rekening van de ondernemer.
  3. De consument kan:
  – sectie laten verrichten op zijn overleden gastdier door de eigen dierenarts,
  indien de ondernemer besluit geen sectie uit te voeren;
  – door de eigen dierenarts een contraexpertise naar de doodsoorzaak laten
  uitvoeren.
  In beide gevallen komen de onderzoekskosten en andere kosten voor rekening
  van de consument.
  4. Op verzoek van de consument kan de ondernemer zorgdragen dat het stoffelijke overschot op kosten van de consument wordt gecremeerd of begraven.
  Artikel 14 – Gevolgen van het niet nakomen
  van de pensionovereenkomst
  1. Indien de consument zich zonder bericht niet op de in de pensionovereenkomst overeengekomen aanvangsdatum met het gastdier bij het dierenpension meldt, is de ondernemer:
  – niet verplicht om de gereserveerde ruimte nog langer voor de consument
  beschikbaar te houden;
  – gerechtigd om 100% van de pensionprijs voor de gereserveerde periode in
  rekening te brengen.
  Bovenstaande geldt niet als het de consument niet is toe te rekenen.
  2. Indien de consument zonder bericht het gastdier niet binnen 1 week na
  beëindiging van de pensionovereenkomst bij het dierenpension ophaalt, zal
  de ondernemer de consument aanmanen om het gastdier op te halen. Die
  aanmaning geschiedt per aangetekende brief met bericht van ontvangst. Een
  kopie van deze brief wordt gezonden naar de eventueel door de consument
  aangewezen contactpersoon. Wanneer de consument, dan wel de contactpersoon, binnen 2 weken na ontvangst van de brief geen gevolg geeft aan de
  sommatie, heeft de ondernemer het recht het gastdier naar een gecertificeerd
  asiel te brengen. De consument blijft daarbij steeds gehouden om de uiteindelijke pensionprijs (d.w.z inclusief de periode van verlenging) te betalen,
  vermeerderd met de eventuele asielkosten.
  3. Voor het geval er in het dierenpension geen opnamecapaciteit meer is op het
  moment dat de consument zich op de in de pensionovereenkomst overeengekomen aanvangsdatum met het gastdier bij het dierenpension meldt, is de
  ondernemer verplicht zorg te dragen dat er binnen een redelijke termijn na
  het tijdstip van aanmelden een goede opvang voor het gastdier geregeld is.
  De consument wordt hiervan op de hoogte gesteld.
  Artikel 15 – Aansprakelijkheid
  1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het
  gevolg is van een tekortkoming die aan hem of aan personen in zijn dienst,
  dan wel aan personen die in zijn opdracht incidenteel werkzaamheden verrichten, is toe te rekenen. Voor een vergoeding van de schade die het gevolg is
  van de tekortkoming van de ondernemer of aan personen in zijn dienst, komt
  de consument in aanmerking mits de consument binnen 30 dagen nadat de
  schade is ontstaan deze schriftelijk aan de ondernemer kenbaar maakt. De
  schadevergoedingsverplichting is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de
  factuurwaarde van de door ondernemer geleverde dienst.
  2. De ondernemer zal de consument of de eventueel door hem aangewezen
  contactpersoon, in geval van onvoorziene omstandigheden, hiervan zo spoedig
  mogelijk in kennis stellen.
  3. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door
  onaangepast of afwijkend gedrag van het gastdier is veroorzaakt.
  4. De ondernemer is tegenover de consument niet aansprakelijk voor door
  andere gastdieren aangerichte schade aan persoonlijke bezittingen, die de
  consument in het dierenpension achterlaat vanwege de gehechtheid daaraan
  van het gastdier.
  Artikel 16 – Klachten
  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk
  omschreven bij voorkeur schriftelijk of elektronisch tijdig doch uiterlijk binnen
  14 dagen na het verstrijken van de pensionovereenkomst worden ingediend bij
  de ondernemer. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de
  consument zijn rechten verliest.
  Artikel 17 – Geschillen
  1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of
  uitvoering van de pensionovereenkomsten kunnen zowel door de consument
  als door de ondernemer worden voorgelegd aan Dibevo Geschillencommissie
  Gezelschapsdieren, Postbus 94, 3800 AB Amersfoort.
  2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling
  genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft
  ingediend.
  3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan heeft de consument 3 maanden, na
  de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, de tijd
  om deze klacht schriftelijk of in een andere, door de Geschillencommissie te
  bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig te maken.
  4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een
  geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat.
  De ondernemer dient daarbij aan te kondigen, dat hij zich na het verstrijken
  van de genoemde termijn vrij zal voelen het geschil bij de burgerlijke rechter
  aanhangig te maken.
  5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van het voor haar
  geldende reglement. Op verzoek wordt dit reglement toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie hebben het karakter van een bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding (het zogenaamde
  klachtengeld) verschuldigd.
  6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is
  bevoegd van geschillen kennis te nemen.
  Artikel 18 – Nakominggarantie
  De Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo staat voor de consument borg voor
  de nakoming van het door de Geschillencommissie gewezen bindend advies.
  Artikel 19 – Afwijking van de Algemene Voorwaarden
  Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en de consument worden vastgelegd.